ပြန်တလိုင် ရုပ်ပုံ

ယင်းတလဲလူမျိုးများသည် ရွာပေါင်း ၆၀ခန့်ရှိသော်လည်းယခုလက်ရှိတွင် ဘောလခဲ၊ ဝမ်အောင်း​ကျေးရွာ နှင့် စလဲလုံကျေးရွာဟူ၍ ရွာ ၃ရွာသာ ကျန်ပါတော့သည်။ ယင်းတလဲလူမျိုးမျာ၏ လူဦး​ရေမှာ စုစုပေါင်း ၃၀၀၀ခန့်ရှိသည်။ယင်းတလဲလူမျိုးများသည် ၄င်းတို့၏ စာပေကို ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇွန်နဝါရီလ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသော အက္ခရာမှာ ဆရာခူးထဲဘူးဖဲ ထွင်ခဲ့သော အက္ခရာကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ယင်းတလဲလူမျိုးများ၏ ဗျည်းအက္ခရာမှာ ၂၃လုံး၊ သရ ၁၅လုံး၊ အသံနိမ့်မြင့် ၃လုံး နှင့် ဗျည်းတွဲ ၅လုံး အသုံးပြုထားပါသည်။ ယင်းတလဲစာပေ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို၂၀၁၆ခုနှစ် မေလ တွင် ပထမအကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းတလဲ အဘိဓါန်မှာ အလုံးပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော်ခန့် ရေးထားပြီးဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် မွမ်းမံသင်တန်းကို ၂၀၁၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ထပ်မံပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။

background1.jpg

 

      ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ ꤟꤢꤧ ꤗꤢ꤬ꤋꤢ꤬ꤜꤢꤨ ꤢ꤬ꤔꤣꤩ꤭ ꤂꤀꤁꤄-꤂꤀꤁꤅꤯ ꤟꤢꤧ ꤓꤢ꤭ꤔ-ꤟꤢꤪ ꤘꤣꤦ ꤘꤤ꤭ꤗꤢꤪꤏꤣꤪ꤭ꤔꤢꤦ꤬, ꤊꤢꤧ꤭ ꤟꤢꤧ ꤟꤢꤗꤢꤪꤓꤣꤧ꤭ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤗꤛꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤭꤯ ꤊꤢꤧ꤭ ꤢ꤬ꤚꤟꤢ꤬ꤟꤢꤧ ꤘꤢꤧ ꤜꤢ꤬ꤢ꤭ꤔ-ꤚꤟꤣꤧ꤬ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ- ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤍꤢ꤯ ꤟꤢꤧ ꤢ꤭ꤔ-ꤚꤟꤣꤧ꤬ꤚꤢꤪ꤬ꤒꤢꤦ꤬ꤘꤢꤧ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤞꤤ ꤒꤢꤦ꤬ꤋꤢ꤬ꤢꤝꤣꤧ꤯ ꤋꤢ꤬ꤢꤝꤣꤧꤔꤢꤦ꤬ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤙꤣꤩ꤭ ꤓꤢ꤭ꤔ-ꤊꤢꤨ꤬ꤝꤢꤪ꤬꤯ ꤋꤢ꤬ꤘꤢꤨ꤭ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤞꤤ ꤜꤢꤨꤜꤢꤨ꤬꤯ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤔꤢꤦ꤬ ꤗꤤ꤭ꤡꤢ꤬ꤍꤢ ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤘꤢꤨ꤭ꤍꤢ꤯ ꤟꤢꤧ ꤕꤟꤛꤢ꤬-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤜꤤ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤗꤢꤦ꤬ ꤗꤤ꤭ ꤢ꤬ꤢꤪ꤭ꤝꤢꤪ꤬꤯ ꤜꤢ꤬ꤓꤢꤨꤓꤢ꤭ꤔ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ ꤞꤢ꤬ꤚꤢ꤬ꤗꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤍꤢ ꤟꤢꤧ ꤊꤟꤣꤩ꤬ ꤢ꤭ꤔ-ꤞꤣꤨ ꤡꤣꤩ꤭ꤝꤢꤪ꤬ ꤘꤣꤦ꤮ ꤘꤣꤨ ꤔꤤ꤬ꤖꤣꤦ꤭ꤝꤢꤪ꤬꤯ ꤙꤝꤣꤩꤒꤢ꤬ꤋꤢꤗꤤ꤭꤭ ꤋꤝꤤꤋꤢ꤭ꤜꤢ꤬ꤔ꤯ ꤋꤝꤤ ꤢꤪ꤭ꤞꤢꤨꤓꤢꤨ꤯ 

ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ꤗꤟꤣꤨ꤭ ꤊꤟꤣꤨꤞꤢꤪꤟꤣꤧ꤭ꤡꤛꤣꤦ꤬

 

 

 

ꤋꤚꤣꤪꤕꤜꤢꤪ ꤜꤢ꤬ꤋꤢꤜꤢꤨ꤬ ꤛꤢ꤬ꤔ-ꤛꤢꤪ꤬

 

ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤛꤢ꤬ꤣꤪ

 

ꤕꤟꤛꤢ꤬ꤔ-ꤒꤢ꤬ꤜꤟꤣꤧ꤬ ꤘꤣꤨꤘꤢꤨ꤭

 

 

 

 

 

 

background photo.jpg

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်:  

 
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.